Algemene Voorwaarden

1) Algemeen

Erna Kunst Coaching is opgericht door Erna Kunst – van Essen (hierna te noemen: de coach) gevestigd te Schagen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 74645692.
Erna Kunst Coaching richt zich op het (individueel) coachen/begeleiden van kinderen, jongeren in de leeftijd van 5 – 20 jaar en ouder(s) (hierna te noemen: de cliënt), alsmede het organiseren van workshops en lezingen.

2) Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met Erna Kunst Coaching en alle daarmee verband houdende handelingen zowel van voorbereidende als uitvoerende aard, behalve als van deze voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

3) Observatie en verslag

Op verzoek van de ouder(s)/verzorger(s) (hierna te noemen: de ouders) van de cliënt bezoekt de coach de school of andere belanghebbenden voor observatie en/of verslaglegging. Vooraf wordt gezamenlijk met de ouders een inschatting gemaakt van de daarvoor benodigde tijd. De bestede tijd wordt geregistreerd.
Op verzoek van de cliënt of de ouders kan een schriftelijk verslag naar derden (bijvoorbeeld school) worden gestuurd. Dit verslag wordt door Erna Kunst Coaching opgemaakt. De bestede tijd wordt geregistreerd.

4) Coaching / begeleiding kinderen tot en met 15 jaar.

Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding.
De ondertekenende of opdracht gevende ouder zorgt ervoor dat de andere ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier ook zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, wanneer de andere ouder op enige manier bezwaren maakt tegen de coaching of begeleiding, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Erna Kunst Coaching kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

5) Vertrouwelijkheid

Erna Kunst Coaching is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de begeleidingssessies.
Voor overleg met derden in het belang van de cliënt, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouders.

6) Regels rond een afspraak

Er is geen officiële wachtruimte binnen de praktijk. Dit betekent dat de ouders de client brengen en na afloop van de sessie op het afgesproken tijdstip weer ophalen, uitgezonderd de sessies waarbij de ouders aanwezig zijn. De ouders dienen tijdens de coaching sessie telefonisch bereikbaar te zijn op het bij Erna Kunst Coaching bekende telefoonnummer.

Na een coaching sessie  is er kort gelegenheid voor de ouders om te bespreken wat de cliënt heeft gedaan of gemaakt.

7) Verhindering

Tijdig verzetten van de afspraak is altijd mogelijk; dit kan per email. Wordt een afspraak niet binnen 24 uur afgezegd dan kan Erna Kunst Coaching het vervallen uur alsnog in rekening brengen.  Bij afzegging door ziekte is overleg mogelijk.
Erna Kunst Coaching mag afspraken kosteloos afzeggen of verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare, waardoor de coach de overeenkomst niet naar behoren uit kan voeren.

8) Uitstel, opheffing of tussentijdse opzegging van de overeenkomst

a) De coach mag de nakoming van de verplichtingen uitstellen of de overeenkomst ontbinden, als de cliënt en/of de ouders de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomen.
 b) De coach mag de overeenkomst ontbinden als zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is en/of niet van de coach kan worden geëist.
c) Wordt de overeenkomst ontbonden? Dan mag de coach de ouders direct verzoeken de factuur te betalen.

9) Tarieven

De tarieven staan vermeld op de pagina ‘Tarieven’ van de website van    (www.ernakunstcoaching.nl ) of zijn op te vragen bij Erna Kunst Coaching.
Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW.
Veranderingen in de tarieven worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd.
Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding van de cliënt inbegrepen. Tijdsbesteding vanaf 30 minuten of meer worden geregistreerd en in rekening gebracht. Als dat nodig is, wordt een afspraak ingepland. De urenregistratie is zichtbaar op de factuur.  

10) Betalingsvoorwaarden

Er wordt maandelijks achteraf gefactureerd, ongeacht het resultaat van de inspanning van de coach. De ouders van de cliënt zijn verplicht de betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum in volledigheid over te maken naar de rekening van Erna Kunst Coaching.
Als er niet binnen de afgesproken termijn betaald wordt, stuurt Erna Kunst Coaching een betalingsherinnering. Betalen de ouder(s) van de cliënt niet binnen 14 dagen na datum van de betalingsherinnering? Dan mag Erna Kunst Coaching bij de tweede herinnering administratiekosten van €10,00 per factuur in rekening brengen.

Is na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag volgens de aangegeven datum nog niet bijgeschreven op de rekening van Erna Kunst Coaching? Dan geeft Erna Kunst Coaching de vordering van het bedrag uit handen aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn, zijn volgens de wet volledig voor rekening van de ouders.
Bij een betalingsachterstand mag Erna Kunst Coaching verdere coaching/begeleiding uitstellen, totdat de ouders van de cliënt betaald hebben.

11) Aansprakelijkheid

Het advies van Erna Kunst Coaching is oplossing- en resultaatgericht, zonder de oplossing en het resultaat te kunnen garanderen. Erna Kunst Coaching is nooit aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortkomend uit of in verband met de geboden diensten door Erna Kunst Coaching.
Voor lichamelijke- en psychische klachten van de cliënt, raadt Erna Kunst Coaching aan altijd contact op te nemen met uw huisarts.

12) Vindplaats en wijzigingen voorwaarden

Deze voorwaarden zijn geplaatst op www.ernakunstcoaching.nl De versie die gold toen de overeenkomst tussen cliënt en coach van stand kwam, is van toepassing.

kindercoach schagen hollandskroon coach voor kinderen jongeren coach coaching faalangst pesten kwaliteiten kinderen hooggevoelig
Scroll naar top